Αντώνης Ρέμος, 1996


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Αντώνης Ρέμος - 1996 - Исполнители альбома
Αντώνης Ρέμος Антонис Ремос
Μαντώ Мандо


Песни из альбома
Εμείς Мы
Μην απορείς Не удивляйся
Τι ήμουνα για σένα Чем я был для тебя
Το κέρμα Монета