Μιχάλης Χατζηγιάννης Live 2011, 2011


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Μιχάλης Χατζηγιάννης Live 2011 - 2011 - Исполнители альбома
Μιχάλης Χατζηγιάννης Михалис Хатзияннис

Скачать бесплатно
http://dfiles.ru/files/2vtmgg5wl

Песни из альбома
Αν είναι έτσι η αγάπη Если такова любовь
Αν μου τηλεφωνούσες Если бы ты мне звонила
Δεν έχω χρόνο У меня нет времени
Έλα κοντά Иди ближе
Μία από τα ίδια Одна из таких же
Παιδί της βροχής Дитя дождя
Το καλοκαίρι μου Лето мое
Το καλύτερο ψέμα Самая лучшая ложь