Τέρης Χρυσός


Teris Chrisos

list of songs with translations, biography, discographySongs
Дай мне уйти
Let me go away
Я заберу тебя, чтобы мы ушли
I will take you for we to leave