Γιώργος Παπαδόπουλος


Yorgos Papadopoulos

list of songs with translations, biography, discographySongs
За твою любовь
For your love

Music for the songs
Если я тебя потеряю
If I lose you
Одна минута
One minute
Кристаллы
Crystals
Математика
Mathematics
Ты победила снова
You won again