Μάρκος Κούμαρης


Markos Koumaris

list of songs with translations, biography, discographySongs
Я поднимусь, чтобы тебя найти
I will rise up to find you

Music for the songs
Песню я не забываю
I don't forget the song

Lyrics for the songs
Я поднимусь, чтобы тебя найти
I will rise up to find you
Песню я не забываю
I don't forget the song