Σπύρος Κορώνης


Spiros Koronis

list of songs with translations, biography, discographySongs
Поговори с нами, и не люби нас
Talk to us and don't love us
Трамвай последний
The last tram

Music for the songs
Поговори с нами, и не люби нас
Talk to us and don't love us