Ύμνος εις την Ελευθερίαν (ελληνικός ύμνος)


lyrics translation from greek


Ύμνος εις την Ελευθερίαν (ελληνικός ύμνος)
Εκτελεστές:
Χορωδία

Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βια μετράει την γη.


Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!Hymn to Liberty (Greek anthem)
Performers:
Choir

I recognize you from the frightening cutting edge
Of the sword,
I recognize you from the sight
Which in haste paces the earth.


Risen from the holy bones
Of the Greeks
And valliant as before
Hail, o hail, Liberty!


Translated by Marina Boronina
Гимн Свободе (гимн Греции)
Исполнители:
Хор

Я узнаю тебя по лезвию
Сабли страшному,
Я узнаю тебя по облику,
Что спешно меряет землю.


Из костей извлеченная
Греков святых
И как прежде возмужалая
Здравствуй, о здравствуй, Свобода!


Translated by Marina Boronina
NotesR. Kipling version:

We knew thee of old,
O, divinely restored,
By the lights of thine eyes,
And the light of thy Sword.


From the graves of our slain,
Shall thy valour prevail,
As we greet thee again,
Hail, Liberty! Hail!
Look video, clip and/or listen to audio
Χορωδία
Хор
Choir