Αρετή Κετιμέ


Areth Ketime

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία
Τραγούδια
Берега, вечера
Seashores, sunsets
Если я тебя не увижу
If I don't see you
Удивляюсь
I wonder
Греция моя
My Greece
Один бродяга умер
A scamp died
Чужбина
Strange land
Беседа с цветком
Talk with a flower
Днем мая ты от меня уехал
On the day of May you left me
Возьми мой след
Come upon my tracks
Каменное сердце
Stone heart
Я люблю тебя, потому что ты красивая
I love you because you are beautiful
На столе, за которым я пью
On the table, where I drink
Я тебе говорил и снова говорю
I've told you that and tell you that again
Сокровище
Treasure