Αντώνης Καλογιάννης

Antwnhs Kalogianhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Открой окно
Open the window
Я не плачу о том, что ты у меня забрала
I don't cry for that you have taken from me
Нас двое
There are two of us
Одна ласточка
One swallow
Маргарита Маргаро
Margarita Margaro
Черешни зацветут и нынче
The cherry tree will blossom this year too
Прекрасный город
Beautiful city
Сделай один бросок хороший
Throw a good dice
Я люблю тебя (как смех мая)
I love you (like the laughter of May)
Миноре утренней зари
Minor of the sunrise
У парня тоска
The guy has anguish
Бойня
The slaughterhouse
Луна прогуливается
The moon is walking
Поделиться: