Πυξ Λαξ

Piks Laks

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Глупая любовь
Silly loves
Бесконечные путешествия (Элена, как ты живешь?)
Unending journeys (Elena, how are you?)
Говорят обо мне
They tell about me
Афинское зебекико
Zeibekiko of Athens
Бойня
The slaughterhouse
Поезд уходит в восемь
The train leaves at eight
Поделиться: