Στέλλα Χασκίλ

Stella Xaskil

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Берега, вечера
Seashores, sunsets
Одна мать вздыхает
Some mother is sighing
Настала ночь без луны
It became dark without moon
Молодость разгульная
Reckless youth
Кофеёк
Coffee
Поделиться: