Θά 'ρθεις σαν αστραπή

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Θά 'ρθεις σαν αστραπή
Εκτελεστής:
Χορωδία

Θά 'ρθεις σαν αστραπή
θά' χει η χώρα γιορτή
θάλασσα γη και ουρανός
στο δικό σου φως.
Θα ντυθώ στα λευκά
να σ' αγγίξω ξανά
φως εσύ και καρδιά μου εγώ
πόσο σ' αγαπώ.


Βασιλεύς Βασιλέων, Βασιλεί Βοήθει,
έλεος, έλεος Επουράνιε Θεέ
Κωνσταντίνος Δραγάτσης Παλαιολόγος,
έλεω Θεού Αυτοκράτωρ των Ρωμαίων.
Στην πύλη του αγίου Ρωμανού,
καβαλικά την φάρα του την ασπροποδαράτην,
Τέσσερα Βήτα, έλεος, έλεος, Μαρμαράς,
Βόσπορος και Μαύρη Τρίτη
Φρίξον ήλιε, στέναξον γη,
Εάλω ή πόλη, Εάλω η πόλη
Βασιλεύουσα, πύλη χρυσή
κι ο πορφυρογέννητος στην κόκκινη μηλιά.
Η πόλη ήταν το σπαθί, η πόλη το κοντάρι,
η πόλη ήταν το κλειδί της Ρωμανίας όλης
Σώπασε Κυρά Δέσποινα και μην πολυδακρύζεις,
πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά Σου θά ναι.


Στην πύλη του αγίου Ρωμανού
έφυγες για αλλού
κι άγγελος θα σε φέρει εδώ
στον σωστό καιρό.
Μες την Άγια Σοφιά
θα βρεθούμε ξανά λειτουργία μελλοντική
οι Έλληνες μαζί
Ты придешь как молния
Исполнитель:
Хор

Ты придешь как молния
Будет у страны праздник,
Море, земля и небо
В твоем свете
Я оденусь в белое,
Чтобы тебя коснуться снова,
Свет ты и, сердце мое, я
Как тебя люблю!


Царь царей, Царю помоги,
Милосердие, милосердие, Небесный Бог
Константин Драгаш Палеолог,
Милостью Божией Автократор Ромеев
В ворота святого Романа,
Верхом на кобыле своей белоногой
Четыре беты, милосердие, милосердие, Мармарас,
Босфор и Черный Вторник
Задрожи, солнце, застони, земля
Пал Город, пал Город
Царствующий, ворота золотые
И Багрянородный у Красной Яблони
Город был саблей, Город копье,
Город был ключом Романии всей
Замолчи, Богородица и не многоплачь,
Снова с годами, со временами, снова Твоим будет.


В ворота святого Романа
Ты ушла в другое место
И ангел тебя принесет сюда
В правильное время.
В Святой Софии
Мы встретимся снова на литургии грядущей
Греки вместеАвтор перевода: Марина Боронина
You will come as a lightning
Performer:
Choir

You will come as a lightning
The country will have feast
The sea, the earth and the sky
In your light
I will wear white clothes
To touch you again
You light and, my heart, me
How much I love you


King of Kings Help the King
Mercy, mercy, God of Heaven
Constantine Dragases Palaiologos
By the grace of God Emperor of Romans
In the Gate of Saint Romanus
Astride on his whitelegged mare
Four Betas, mercy, mercy, Marmaras
Bosphorus and Black Tuesday
Shiver sun! Groan earth!
The City has fallen, the City has fallen
The Queen of Cities, golden gate
And Porphyrogenitus in the Red Apple-tree
The city was the sabre, the city spear
The city was the key of the entire Roman Empire
Fall silent Mother of God, and don't cry much
Again with years and times, again will be Yours


Through the Gate of Saint Romanus
You went away to another place
And an angel will bring you here
In right time
Inside the Hagia Sophia
We will find each other again on future liturgy
Greeks togetherАвтор перевода: Марина Боронина
Примечания
Песня о падении Константинополя (1453) и мифах/пророчествах о его возвращении.

Черный Вторник - Константинополь пал во вторник.
Четыре беты - Βασιλεύς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλευόντων (Царь царей, царствующий над царями), имеется ввиду Город.
Город - так часто называют Константинополь, просто Полис.
Ворота святого Романа - cам император Константин принимал личное участие в боях и отражал натиск за упавшими стенами близ этих ворот. По одной из версий, именно там он и погиб.
Красная яблоня - некое место, до которого будут бежать турки, которых будет гнать восставший из мертвых император Константин.А вот вариант из интернета, предложенный пользователем Diamedful:

Адаптированный перевод, прошу строго не судить.

Словно молния явишься Ты, и возликует страна,
Сиянье Твоё все озарит - и землю, и море и небо,
Я войду в Твой Блистающий  Мир, к тебе прикоснусь,
И свет Твой войдет в моё сердце, как люблю я тебя!
Царь царей и Царства небесного, спаси и помилуй
Константина Драгаш Палеолога,
Твоей милости владыки Ромейской державы,
Героя Святого Романа ворот
Турки лезут со всех сторон,
Помоги, Господь, и помилуй –
стонут Мармарис и Босфор,
Но Черный вторник настал,
И Град Великий всё же пал...
Царьграда врата золотые к благородному
Красному Древу ведут, там тайна свободы сокрыта, херувимы ее стерегут.
Град этот - меч, Державы защита,
Град этот - ключ к Романии всей
Множество слез пролила Богородица за суд времени лет, чтоб, когда время настанет:
Героя Романа Святого ворот Ангел пробудит,
И явит Его в литургию в Софии Святой
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Χορωδία
Хор
Xorwdia

Поделиться:
2
3
4