Νάνα Μούσχουρη

Nana Mousxourh

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Τραγούδια
Гвоздика за ухом
Carnation behind the ear
Одна ласточка
One swallow
Солнце, что пропало
Sun, which got lost
Море широкое
Wide sea
Где-то есть любовь моя
Somewhere my love exists
Красная гвоздика
Red carnation
Мария в желтом
Maria in yellow
Днем мая ты от меня уехал
On the day of May you left me
Поговори со мной
Speak to me
Дари дари
Dari dari
Отправляется рыбачья лодка
A fishing boat leaves
Рассветает
It is dawning
Пойдем погуляем по луне
Let's walk on the moon
Самиотисса
Samiotissa
Вставай, станцуй сиртаки
Get up, dance sirtaki
Дом мой, домик мой
My house, my little house
Полярная звезда
North Star
Дети Пирея
Children of Pireus
Путешественник всюду
Traveler everywhere
Сокровище
Treasure
Поцелуи на ночь
Goodnight kisses
Жилетик, что ты носишь
Jacket you wear
Мальчик с бубном
The boy with the drum
Море глубоко
The see is deep
Бумажная маленькая луна
Paper moon
Поделиться: