Παντελής Θαλασσινός

Pantelhs Thalassinos

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Μουσική για τα τραγούδια των δίσκων

Στίχοι των τραγούδιών δίσκους

Τραγούδια
Будь проклят(а)
Damn you
Найди ключ
Find the key
Двенадцать евзончиков
Twelve little evzones
Фабрика
Factory
Пчелы
Bees
Когда видите, что я плачу
When you see me crying
Пойдем на прогулку (Бахче Чифлик, Хаджи Бахче)
Let's go for a walk (Baxe Tsifliki, Hatji Bahche)
Скажи мне то, что любишь
Tell me all, that you love
Дикие птицы
Wild birds
Смирнские песни
Songs of Smyrna
Песню я не забываю
I don't forget the song
Лунная
(Song) of moon

Μουσική
Будь проклят(а)
Damn you
Скажи мне то, что любишь
Tell me all, that you love
На крепости старой
In the old stronghold
Смирнские песни
Songs of Smyrna

Στίχοι
Будь проклят(а)
Damn you
На крепости старой
In the old stronghold
Поделиться: