Πόλυ Πάνου

Poly Panoy

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Зачем ты меня пробудила утром
Why have you woken my up in the morning
Один бродяга умер
A scamp died
Одна мать вздыхает
Some mother is sighing
Эллада, матушка моя
Greece, my mother
Не говори мне, потому что я забываю (Ты не нужна мне больше)
Do not tell me, because I forget (I do not want you anymore)
Моряк (Один корабль из Пирея)
Sailor (A ship from Pireas)
Расставание
Separation
Все ребеты мира
All the rebets of the world
Возьми мое кольцо
Take my ring
Ты впадаешь в ошибки
You are falling into errors
Я отправился в путь и подхожу
I set off and I am coming
На какую гору
To which mountain
Дети Пирея
Children of Pireus
Что я тебе сделала, что ты пьешь
What have I done to you and you drink
Поделиться: