Τέρης Χρυσός

Teris Chrisos

list of songs with translations, biography, discography

Songs
Дай мне уйти
Let me go away
Я заберу тебя, чтобы мы ушли
I will take you for we to leave
Я свищу тебе
I whistle to you
Поделиться: