Πόσο

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Πόσο

Αν κοιτάξω στα μάτια σου μέσα θα δω
το γαλάζιο που υπάρχει στον ωκεανό
ένα ουράνιο τόξο μετά τη βροχή
δίνεις χρώμα στη δική μου ζωή

Αν φιλήσω τα χείλη σου θα ονειρευτώ
ένα κόσμο μαζί σου είναι αρκετό
να ξυπνάμε μαζί αγκαλιά το πρωί
χαμογέλα, μου δίνει ζωή


Πόσο σε θέλω κοντά μου
είσαι ο χτύπος, καρδιά μου
πόσο πολύ σ’ αγαπάω

Πόσο μου φτιάχνεις την μέρα
έτσι με μια καλημέρα
ήρθες και ζω το όνειρό μου


Αν κοιτάξω στα μάτια σου μέσα θα δω
την αγάπη που έλειπε τόσο καιρό
έναν ήλιο που βγαίνει την ανατολή
και μας βρίσκει αγκαλιά το πρωί
How much

If I watch your eyes, inside I will see
The blue, which exists in the ocean
The rainbow after the rain
You give colour to my life

If I kiss your lips, I will dream
A world with you is enough
For we to wake up embraced in the morning
Smile, it gives me life


How much I want you close to me
You are the beating, my heart
How much I love you

How much you make my day
Just with a "good morning" of yours
You came and I live my dream


If I watch your eyes, inside I will see
The love, which was absent so much time
The sun, which comes out on the east
And finds us embraced in the morningTranslated by Marina Boronina
Как сильно

Если я посмотрею в глаза твои, внутри я увижу
Лазурь, что существует в океане
Радугу после дождя
Ты даешь цвет моей жизни

Если я поцелую губы твои, я буду мечтать
Мира вместе с тобой, достаточно
Чтобы мы просыпались вместе в объятье утром
Улыбнись, мне это дает жизнь


Как я хочу тебя рядом со мной
Ты - биение, сердце мое
Как сильно я тебя люблю

Как сильно ты делаешь мне день
Так одним "доброе утро"
Ты пришла и я проживаю мечту свою


Если я посмотрю в глаза твои, внутри я увижу
Любовь, которой не было столько времени
Солнце, что восходит на востоке
И нас застает в объятье утромTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Κωνσταντίνος Αργυρός
Константинос Аргирос
Kwnstantinos Argyros

Поделиться: