Υποσχέσου

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Υποσχέσου
Στίχοι:
Νικηφόρος
Μουσική:
Νικηφόρος
Εκτελεστής:
Νικηφόρος

Ζήσε τη στιγμή
που είμαστε μαζί,
μείνε ένα λεπτό
γιατί ζω γι' αυτό.
Και αν δε μ' αγαπάς,
και αν δεν με πονάς,
την ελπίδα μη σκορπάς
μη μου το χαλάς


Και υποσχέσου
πως θα με θυμάσαι
όπου και να 'σαι
δε θα με ξεχνάς
πως θα μ' αγκαλιάζεις
δε θα μου γκρινιάζεις
όταν με συναντάς

πως θα με θυμάσαι
όπου και να 'σαι
δεν θα με ξεχνάς
πως θα μ' αγκαλιάζεις
δε θα μου γκρινιάζεις
όταν με συναντάς


Και αν δε το μπορείς,
γιατί με μισείς,
κάνε μια προσπάθεια
να με συγχωρείς
Ξέρω είναι δύσκολο
μα κάν' το εσύ απλό
Σου έχω δώσει μέγα όπλο
αγάπη που χαλάει κόσμο
Promise
Lyrics:
Nikiforos
Performer:
Nikiforos

Live the moment
When we are together
Stay for a minute
Because I live for this.
And if you don't love me
And if you don't care ofr me
Don't scatter the hope
Don't spoil it for me


And promise,
That you will remember me
Wherever you are
You will not forget me
How you will embrace me
You will not grumble at me
When you meet me

That you will remember me
Wherever you are
You will not forget me
How you will embrace me
You will not grumble at me
When you meet me


And if you can't do this
Because you hate me
Make the effort
To forgive me
I know, it is hard,
But you make it simple
I've given you a megaweapon
Love, which spoils the worldTranslated by Marina Boronina
Обещай
Музыка:
Никифорос
Исполнитель:
Никифорос

Живи моментом,
Когда мы вместе
Останься на минуту
Потому что я живу для этого
И если ты меня не любишь
И если обо мне не заботишься
Надежду не сей
Не порть мне это


И обещай
Что будешь меня вспоминать
Где бы ты ни была
Не будешь меня забывать
Что будешь меня обнимать
Не будешь мне ворчать
Когда меня встречаешь

Что будешь меня вспоминать
Где бы ты ни была
Не будешь меня забывать
Что будешь меня обнимать
Не будешь мне ворчать
Когда меня встречаешь


И если этого не можешь
Потому что меня ненавидишь
Сделай попытку
Меня простить
Я знаю, сложно,
Но сделай это ты просто,
Я тебе дал мегаоружие,
Любовь, что рушит мир.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Promise (Υποσχέσου) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Νικηφόρος
Никифорос
Nikhforos

Поделиться: