Πώς φτάσαμε ως εδώ

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Πώς φτάσαμε ως εδώ
Στίχοι:
Νινή Ζαχά
Μουσική:
Νινή Ζαχά

Πες μου αν θυμάσαι την αρχή
-Θυμάμαι
που η κάθε μέρα ήταν γιορτή
-Θυμάμαι
κι έμοιαζε ο κόσμος όλος σα να 'χε γίνει
μοναχά για να σε βρω
πώς φτάσαμε ως εδώ


Ήταν μι' αγάπη δυνατή
-Θυμάμαι
Μη φύγεις μου 'λεγες γιατί
-Φοβάμαι
κι αν έφευγα για λίγο γύριζα αμέσως να σε βρω
πώς φτάσαμε ως εδώ


Πώς φτάσαμε ως εδώ
εμείς οι τόσο ερωτευμένοι
ποια δύναμη ο χρόνος
έχει μέσα του κρυμμένη
που γίναμε πια τώρα
αν όχι εχθροί πάντως δυο ξένοι
εσύ κι εγώ
πώς φτάσαμε ως εδώ


Μου 'λεγες πάντα
-εγώ δική σου θα 'μαι
το χωρισμό έλεγες να μη φοβάμαι
κι έμοιαζε ο κόσμος όλος σα να 'χε γίνει
μοναχά για μας τους δυο
πώς φτάσαμε ως εδώ
How we came up to here
Lyrics:
Nini Zaha
Music:
Nini Zaha

Tell me if you remember the beginning
- I remember
When every day was holiday
- I remember
And it seemed like whole the world was born
Only for me to find you
How did we come up to here


It was a strong love
- I remember
Don't go away - you told me because
- I'm afraid
And if I left for a while, I came back immediately to find you
How did we come up to here


How did we come up to here
We, so beloved ones
What strength had the time
Which is hidden inside it
Because of which we became now
If not enemies, at least two strangers
You and me
How did we come up to here


You were always telling me
- I will be yours
Don't be afraid of the parting, you were telling me
And it seemed like whole the world was born
Only for us the two
How did we come up to hereTranslated by Marina Boronina
Как мы дошли до этого
Слова:
Нини Заха
Музыка:
Нини Заха

Скажи мне, помнишь ли ты начало
- Помню
Когда каждый день был праздником
- Помню
И похоже было, что мир весь появился
Лишь для того, чтобы я тебя нашла
Как мы дошли до этого


Это была любовь сильная
- Помню
Не уходи - ты мне говорила, потому что
- Я боюсь
И если я уходил ненадолго, возвращался тут же, чтобы тебя найти
Как мы дошли до этого


Как мы дошли до этого
Мы, такие влюбленные,
Что за сила у времени
Есть внутри его скрытая
Из-за которой мы стали теперь
Если не врагами, то по крайней мере оба чужими
Ты и я
Как мы дошли до этого


Ты мне говорила всегда
- Я твоей буду,
Расставания, ты говорил, чтобы я не боялась
И похоже было, что мир весь появился
Лишь для нас двоих
Как мы дошли до этогоTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Αλέκα Κανελλίδου
Алека Канеллиду
Aleka Kanellidoy

Поделиться: