Όταν

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Όταν

Όταν θα φύγεις
θα μου σκοτώσεις ό,τι υπάρχει για να ζήσω
και η καρδιά μου
για ό,τι πρώτα τόσο αγαπούσε θα το μισήσει.
Όταν θα φύγεις
εγώ θα σβήσω, εγώ θα σβήσω.


Μα σαν γυρίσεις δε θα μου φτάνουν
χιλιάδες δρόμοι για να τους τρέξω
και όσες πίκρες μού έχεις δώσει
ακόμα τόσες μπορώ ν’ αντέξω.
Όταν γυρίσεις
πόση αγάπη θα μου χαρίσεις


Όταν θα φύγεις
κάθε μου μέρα θα γίνει μαύρη σαν το σκοτάδι
κι όπου μ’ αγγίξαν τα δάχτυλά σου
πληγή θα γίνει κάθε σου χάδι.
Όταν θα φύγεις
θα μου αφήσεις βαθύ σημάδι.
When

When you go away
You will kill everything exists for me to live
And my heart
Will hate everything it was loving before
When you go away
I will die out, I will die out


But when you come back, for me won't suffice
Thousands of roads to rush on
And as many bitternesses you have given me
So many in addition I will be able to endure
When you come back
How much love you will present to me


When you go away
Every my day will become black as the darkness
And where your fingers have touched me
Every your endearment will become a wound
When you go away
You will leave me a deep scar.Translated by Marina Boronina
Когда

Когда ты уйдешь
Ты мне убьешь все, что есть, чтобы мне прожить
И сердце мое
То, что сначала так любило, возненавидит
Когда ты уйдешь
Я погасну, я погасну


Но как вернешься, мне не хватит
Тысячи дорог по ним пробежать
И сколько огорчений ты мне принесла
Еще столько же я смогу вынести
Когда ты вернешься
Сколько любви ты мне подаришь


Когда ты уйдешь
Каждый мой день станет черным как темнота
И там, где меня коснулись пальцы твои
Раной станет каждой твоей ласка
Когда ты уйдешь
Ты мне оставишь глубокий шрамTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song When (Όταν) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Φίλιππος Νικολάου
Филиппос Николау
Filippos Nikolaou

Поделиться: