Στράτος Διονυσίου

Stratos Dionysioy

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Δίσκοι

Τραγούδια
Послушай, друг
Listen, friend
Человек ты и сгибаешься
You are human and you bend down
Открой, открой, потому что я не могу
Open, open, because I can't stand
Я заснул
I fell asleep
Поздно, уже поздно
It is late, it is already late
Оставьте меня сегодня вечером одного
Leave me alone tonight
Бессовестная
Shameless
Падает дождем огонь на дорогу мою
The fire is raining on my way
Женщина моя
My woman
Никто не пожалел меня (Сердце мое бедное)
Nobody has taken pity on me (My poor heart)
И мало-помалу
And bit by bit
Парусничек мой Святой Никола
My little sailboat Saint Nicolas
Сердце мое, ты полюбило
My heart, you have loved
Называй меня негодником
Call me rogue
Далеко от меня уйди
Go far away from me
Она меня убила, потому что я ее любил
She killed me, because I loved her
Старьевщик
Junkman
Салоникиец
The man from Saloniki
Я отправился в путь и подхожу
I set off and I am coming
До рассвета
Before the dawn
Притворяешься
You pretend
Я собрал вещи
I have gathered the belongings
Ты забрала все и ушла
You have taken everything and have gone
Письмо
The letter
Уходи уходи
Go away go away
Поделиться: