Γλώσσα επικοινωνίας

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Γλώσσα επικοινωνίας
Εκτελεστής:
Γιάννης Τάσσιος

Επικοινωνία, δεν έχουμε καμιά
σου λέω σ’ αγαπάω και ανοίγεις λεξικά,
είμαι εγώ η δύση, και εσύ η ανατολή,
τώρα τι να λέμε, δεν κάνουμε μαζί,
δε με καταλαβαίνεις, δε σε καταλαβαίνω


Μα έχουμε δικιά μας γλώσσα επικοινωνίας
αγαπιόμαστε μωρό μου επί της ουσίας,
μ’ ένα κοίταγμα στα μάτια ξέρεις τι σου λέω,
και ας μην το λέω, και ας μην το λέω


Επικοινωνία, δεν έχουμε καμιά,
είμαστε δυο ξένοι, μα είμαστε κοντά,
αν εσύ πονέσεις, πονάω και εγώ,
και αν μου πάθεις κάτι, δε θέλω πια να ζω.
Και ας μην καταλαβαίνεις, και ας μην καταλαβαίνω.
Language of communication
Performer:
Yannis Tassios

Communication, we do not have any
I tell you "I love you" and you open dictionaries
I am the west, and you are the east
What to say now, we don't fit each other
You don't understand me, I don't understand you


But we have our own language of communication
We love each other, my baby, per se
With one sight in eyes you know what I'm telling you
And let me not speak about it, and let me not to speak about it


Communication, we do not have any
We are two strangers, but we are close
And if you became hurt, I feel the pain too
And if you suffer something, I don't want to live anymore
And let you don't understand, and let you don't understand,Translated by Marina Boronina
Язык общения
Исполнитель:
Яннис Тассиос

Общения, нет у нас никакого
Я тебе говорю "я люблю тебя", а ты открываешь словари
Я - запад, а ты восток,
О чем сейчас говорить, мы не подходим друг другу,
Ты меня не понимаешь, я тебя не понимаю


Но у нас есть наш язык общения
Мы любим друг друга, детка моя, по сути
Одним взглядом в глаза, ты знаешь, что я тебе говорю
И пусть я это не произношу, и пусть я это не произношу


Общения, нет у нас никакого
Мы - двое иностранцев, но мы близко,
Если тебе станет больно, больно и мне,
И если с тобой случится что-то, я не хочу больше жить
И пусть ты не понимаешь, и пусть я не понимаюTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Τάσσιος
Яннис Тассиос
Giannhs Tassios

Поделиться: