Από δω η γυναίκα μου

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Από δω η γυναίκα μου
Εκτελεστής:
Λευτέρης Πανταζής

Από δω η γυναίκα μου
κι από δω το αίσθημά μου
μια και συναντηθήκατε
τυχαία και οι δυο
και λέτε ότι παίζω
σε διπλό ταμπλό
δεν είναι έτσι,
θα σας εξηγήσω
άστε με πρώτα
τυπικά να σας συστήσω


Από δω η γυναίκα μου
κι από δω το αίσθημά μου
σας αγαπάω και τις δυο
κι αν είναι αμάρτημα αυτό
δικάστε την καρδιά μου


Ορκίζομαι δεν ήθελα
να παίξω με καμία
το ξέρω, είμαι ένοχος,
μα δεν ζητώ πολλά
πέστε μου, όμως,
τι μπορώ να κάνω
γιατί δε θέλω
καμιά σας να πικράνω
This is my wife

This is my wife
And this is my feeling
Since you have met
By accident both
And you say that I play
For both sides
This is not so,
I will explain to you
Let me first
To introduce you formally


This is my wife
And this is my feeling
I love both of you
And if it is a sin
Condemn my heart


I swear I didn't want to
Play with anyone
I know it, I am to blame,
But I don't ask much
Tell me, however,
What can I do
Because I do not want
To grieve any of youTranslated by Marina Boronina
Это жена моя
Исполнитель:
Лефтерис Пандазис

Это жена моя
А это - чувство мое
Раз уж вы встретились
случайно обе
И говорите, что я играю
На две стороны
Это не так,
Я вам объясню
Разрешите мне сначала
Формально вас представить


Это жена моя
А это - чувство мое
Вас я люблю обеих
И если это грех
Осуждайте мое сердце


Клянусь, я не хотел
Играть ни с одной
Я это знаю, я виноват,
Но я не прошу многого
Скажите мне, однако,
Что я могу сделать
Потому что я не хочу
Ни одну из вас огорчатьTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Λευτέρης Πανταζής
Лефтерис Пандазис
Leuterhs Pantashz

Поделиться: