Σε είπανε Θεό

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Σε είπανε Θεό
Εκτελεστής:
Αρλέτα

Σε είπανε Θεό
και δε Σε πίστεψα,
γιατί αν ήσουνα
θάχες φόβο,
θάχες τρόμο
θάχες ντροπή
γιατί αν ήσουνα
θα Σε λυπόμουν.


Σε είπαν επανάσταση
και Σ' ακολούθησα,
ήθελα να γκρεμίσεις,
ήθελα να χτίσεις,
ήθελα να τελειώσεις
και ν' αρχίσεις,
ήθελα ν' αλλάξεις
κι Εσύ
κι εγώ -
και μ' άφησες στους πέντε δρόμους.
They called you god
Performer:
Arleta

They called you God
and I did not believe You
Because if you were
you would have fear
you would have fright
you would have shame
because if You were
I would feel sorry for you


They called you revolution
and I followed you
I wanted you to destroy
I wanted you to build
I wanted you to finish
and to begin
I wanted you to change
and you
and me
but you left me in the five roadsTranslated by Marina Boronina
Тебя называли Богом
Исполнитель:
Арлета

Тебя называли Богом
И я в Тебя не поверила
Потому что, если бы ты был,
У тебя был бы страх
У тебя был бы испуг
У тебя был бы стыд
Потому что, если бы ты был,
Я бы Тебя жалела


Тебя называли революцией
Я и за Тобой последовала
Я хотела, чтобы ты разрушил
Я хотела, чтобы ты построил
Я хотела, чтобы ты закончил
И начал
Я хотела, чтобы ты изменился
И ты,
И я,
И ты меня оставил на пяти дорогахTranslated by Marina Boronina
Notes
in the five roads - nowhere
Look video, clip and/or listen to audio
Αρλέτα
Арлета
Arleta

Поделиться: