Πώς

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Πώς
Εκτελεστής:
Τριαντάφυλλος

Τελειώσανε όλα ετούτη τη βραδιά
Φωνάζεις αντίο ραγίζεις μια καρδιά
σε λίγο σε χάνω μακριά μου θα χαθείς
πεθαίνω στη σκέψη πως δεν θα ξαναρθείς


Πώς, πώς φτάσαμε ως εδώ
δεν θα σε ξαναδώ
δεν θα σε ξαναγγίξω
Πώς, πώς φτάσαμε ως εδώ
δεν θα σε ξαναδώ
έσβησε το όνειρο χωρίς να το ζήσω
Πώς, πες μου πώς, εγώ να ζήσω


Και πάλι μονάχος σε τούτη τη ζωή
η πρώτη μας νύχτα που δεν θα΄μαστε μαζί
σε βλέπω να φεύγεις και μπρος μου τώρα περνούν
χιλιάδες στιγμές μας που δεν θα ξαναρθούν
How
Performer:
Triandafillos

Everything finished this evening
You shout "goodbye" and cut a heart
Soon I lose you, you will be lost far away
I die at the thought that you will not come again


How did we come to this
I will not see you again
I will not touch you again
How did we come to this
I will not see you again
The dream died away without me to live it
How, tell me how to live?


And I'm alone in this life again
Our first night, when we will never be together
I watch how you leave and in front of me pass by
Thousands of our moments, which will never come againTranslated by Marina Boronina
Как
Исполнитель:
Триандафиллос

Закончилось все этим вечером
Кричишь "прощай!", ранишь сердце,
Вскоре я теряю тебя, вдалеке от меня ты пропадешь
Я умираю при мысли, что ты не придёшь снова


Как, как мы дошли до этого?
Я не увижу тебя снова
Я не прикоснусь к тебе снова
Как, как мы дошли до этого
Я не увижу тебя снова,
Погасла мечта, а я ее не прожил
Как, скажи мне, как мне прожить?


И снова я одинок в этой жизни,
Первая наша ночь, когда мы не будем вместе
Я вижу, как ты уходишь, и передо мной теперь проходят
Тысячи мгновений наших, которые не придут сноваTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Τριαντάφυλλος
Триандафиллос
Triantafyllos

Поделиться: