Μία ή καμία

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Μία ή καμία
Εκτελεστής:
Αντώνης Ρέμος

Στην άσφαλτο θα μείνω εδώ
στην άσπρη τη γραμμή
μη συζητάς θα μείνω εδώ
που κρίνεται η ζωή
τέρμα το γκάζι σου λοιπόν,
τέρμα τα φώτα σου
πέρνα από πάνω να σε δω
μ' όλη τη φόρα σου


Γιατί έχω μια μόνο μια
κι όχι άλλη ζωή
να περιμένω πες μου πόσο
για να ζήσω πες μου τι

Γιατί έχω μια μόνο μια ζωή
γι αυτό σε διεκδικώ
να ζήσω μια ή καμία
φορά να μη ζω


Ξέρω δεν πρέπει να 'μαι εδώ,
εδώ είναι ο κόσμος σου
κι όπως μες στη ζωή σου πας
κλείνω το δρόμο σου
όμως εδώ θα μείνω πια,
τα αλλά τα είπαμε
αν θες να πάψει η καρδιά,
γκάζι και χτύπα με
One or noone
Performer:
Antonis Remos

I will stay here on the asphalt,
On the white line
Don't consider this, I will stay here,
Where the life is at stake
Gas to the fullest
The lights to the fullest
Drive over me for me to see you
With all your might


Because I have one, only one
And not another life
Tell me, how long to wait,
Tell me, to live what?

Because I wave one, only one life
And thus I have a claim on you
To live one, or
Sometimes not to live


I know, I shouldn't be here
Here is your world
And as you walk in your life
I block you the road
But I will stay here already
We have considered other things
If you want the heart to stop
Gas and hit meTranslated by Marina Boronina
Единственная или ни одной
Исполнитель:
Антонис Ремос

На асфальте останусь здесь
На белой линии
Не обсуждай, я останусь здесь,
Где решается жизнь
До предела газ,
До предела фары,
Проедь, чтобы я увидел тебя, поверх меня
Со всей своей силы


Потому что у меня единственная, лишь единственная,
И нет другой жизни
Ждать мне, скажи мне, сколько,
Чтобы прожить, скажи мне, что

Потому что у меня единственная лишь, единственная жизнь,
Поэтому я на тебя претендую
Чтобы жить или иной
Раз не жить


Знаю, я не должен быть здесь,
Здесь твой мир
И как ты по жизни идешь,
Я перекрываю дорогу твою
Но я здесь останусь теперь,
Остальное мы обговорили
Если хочешь, чтобы остановилось сердце,
Газ и сбей меняTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song One or noone (Μία ή καμία) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Αντώνης Ρέμος
Антонис Ремос
Antwnhs Remos

Поделиться: