Κανείς

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Κανείς

Κανείς δε ζει μαζί μου
Μετράω τη δύναμη μου
Και ποια πες μου ποια σχέση
Μπορεί να με χωρέσει
Μετράω τους έρωτές μου
Και ποιος άξιζε πες μου
Με ποιον έγινα ένα
Για ποιον έχασα εμένα
Κανείς κι ήρθανε τόσοι
Κανείς δε μ’ έχει νιώσει
Εσύ ήσουν μονάχα
Αυτό που ακόμα θα `χα


Για ποιον έζησα
Για ποιον πέθανα
Για ποιον έφυγα
Για ποιον έμεινα
Για ποιον τέλειωσα
Για ποιον άρχισα
Για ποιον πρόλαβα
Για ποιον άργησα
Nobody

Nobody lives with me
I measure my strength
And what, tell me, what relationship
Can fit me
I count my loves
And who deserved, tell me
With whom became one
For whom I lost myself
Nobody and they came so many
Nobody has ever felt me
Only you were the only (thing)
That I would still have


For whom have I lived
For whom have I died
For whom have I gone away
For whom have I stayed
For whom have I finished
For whom have I begun
For whom have I been in time
For whom have I been lateTranslated by Marina Boronina
Никто
Исполнитель:
Михалис Хатзияннис

Никто не живет со мной
Я измеряю силу свою
И какие, скажи мне, какие отношения
Могут меня вместить
Я считаю пассии свои
И кто стоил того, скажи мне
С кем я стал одним
Ради кого я потерял себя
Никто, и пришли столькие
Никто меня не почувствовал
Ты была лишь
Тем, что пусть бы у меня было


Для кого я прожил?
Для кого умер?
Для кого ушел?
Для кого остался?
Для кого закончил?
Для кого начал?
Для кого успел?
Для кого опоздал?Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Μιχάλης Χατζηγιάννης
Михалис Хатзияннис
Mixalhs Xatzhgiannhs

Поделиться: