Στέλιος Καζαντζίδης

Stelios Kazantzidhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Μουσική για τα τραγούδια των δίσκων
2003
2010

Στίχοι των τραγούδιών δίσκους
2010

Τραγούδια
Если любовь - преступление
If the love is crime
Я опоздал узнать тебя
I'm late to know you
Оставь меня жить одного
Leave me to live alone
Эта ночь остается
This night remains
Вечереет
Night is falling
Скала за скалой
Rock Rock
Зачем ты меня пробудила утром
Why have you woken my up in the morning
Я возвращаюсь из ночи
I come back from the night
Я тебе не верю
I don't beleive you
Ты не
You are not
Я не полюблю снова
I will not love again
Две двери у жизни (Последний мой вечер)
Life has two doors (My last evening)
Я - орел
I'm an eagle
Любовь моя неизлечимая
My incurable love
Ушла, ушла
Gone, gone
Я завидую птицам
I envy the birds
Зигуала
Zigouala
Вся моя жизнь
My whole life
Кипр - греческий
Cyprus is Greek
Одна мать вздыхает
Some mother is sighing
Под рубашкой моей
Under my shirt
Мандубала (Мадхубала)
Mandoubala
Нитса Эленитса
Nitsa Elenitsa
Светает и вечереет (Я плачу за...)
Day breaks and night falls (I pay...)
Печаль
Heartache
Красивые Салоники
Beautiful Thessaloniki
Кем бы ты ни была (Все, что люблю я, умирает)
Whoever you are (Whatever I love dies)
Когда видите, что я плачу
When you see me crying
Пойдем на прогулку (Бахче Чифлик, Хаджи Бахче)
Let's go for a walk (Baxe Tsifliki, Hatji Bahche)
Возьми мой след
Come upon my tracks
Каменные годы
Stone years
Кто ты
Who are you
До рассвета
Before the dawn
Словно обездоленный я брожу
Like a destitute I wander
Словно сегодня мы расстались
Like today we splitted
Сорок молодцев
Fourty brave men
На столе, за которым я пью
On the table, where I drink
Хмурое воскресенье
Cloudy Sunday
Сын соколицы
Son of the hawk
Дикий цветок
Wild flower
Твой грех (Пальцы)
Your sin (Fingers)
Помутненный мой разум
My muddy mind
Море глубоко
The see is deep
Сумасшедшая девочка (Ты родилась для беды)
Crazy girl (You were born for the disaster)
Я существую
I exist

Μουσική
Эта ночь остается
This night remains
Две двери у жизни (Последний мой вечер)
Life has two doors (My last evening)
Зигуала
Zigouala

Στίχοι
Эта ночь остается
This night remains
Поделиться: