Ρώσικα μου μάτια

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Ρώσικα μου μάτια
Εκτελεστής:
Ορφέας Περίδης

Φλόγα μου ξανθή,
στέπα σκοτεινή
κι άγιο μου κορμί
Σε έχω ερωτευτεί,
με σφιγμένα δόντια
ρωτώ γιατί

με βουβή κραυγή
κλαίει η σιωπή


Μείνε σε ικετεύω
μη πας σ’ αυτούς
θα `ρθω να σε γυρεύω
στα σπίτια τους

Ότι έχω χτίσει
το `χεις γκρεμίσει

τι πικρή στιγμή
που είναι η πληρωμή


Δόξα μου παλιά,
πύρινη αγκαλιά,
σφίγγεις τη θηλιά

Δόλιο μου εγώ,
ρωσικά μου μάτια
αιμορραγώ

τι πικρή στιγμή
που είναι η πληρωμή


Αφού είσαι θύμα
και εγώ είμαι θύμα
τι βαθιά πληγή
πάθος και ντροπή
My russian eyes
Performer:
Orfeas Peridis

My blond flame
My dark steppe
And my sacred body
I have fallen in love with you
With clenched teeth
I am asking why

With a dumb shout
The silence is crying


Stay, I beg you,
Don't go to them
I'll come to look for you
In their houses

What I have built
You have broken

What a bitter moment
Is the payment


My old glory
Fiery embrace
You tighten the noose

Poor my me
My russian eyes
I am bleeding

What a bitter moment
Is the payment


Since you are victim
I am also victim
What a deep wound
Passion and shameTranslated by Marina Boronina
Мои русские глаза
Исполнитель:
Орфеас Перидис

Мое пламя русое
Степь темная
И святое мое тело
Я влюбился в тебя
Со сжатыми зубами
Я спрашиваю, почему

Немым криком
Плачет тишина


Останься, я прошу тебя
Не ходи к ним
Я приду, чтобы тебя разыскивать
В домах их

Что я построил,
То ты разрушила

Какой горький момент
Эта плата


Слава моя былая
Огненное объятье
Сжимаешь ты петлю

Бедный мой я
Русские глаза мои,
Я истекаю кровью

Какой горький момент
Что это плата


Раз ты жертва
И я жертва
Какая глубокая рана
Страсть и стыдTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Ορφέας Περίδης
Орфеас Перидис
Orfeas Peridhs

Поделиться: