Χαμένη αγάπη

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Χαμένη αγάπη
Μουσική:
Λέο Λέανδρος
Εκτελεστής:
Βίκυ Λέανδρος

Έφυγες έφυγες γύρνα ξανά
κάθε στιγμή που περνά
σ΄έχω στη σκέψη μου παντοτινά
γύρνα κοντά μου ξανά


Χαμένη αγάπη μου παλιά
χαμένα χάδια και φιλιά
σαν όνειρο σε καρτερώ
γη διψασμένη για νερό


Έφυγες έφυγες τώρα καιρό
και μοναχή δεν μπορώ
δεν έχω νιώσει έτσι άλλη φορά
γύρνα και δωσ΄μου χαρά


Έφυγες έφυγες μα δεν μπορείς
άλλη αγάπη να βρείς
γύρνα σε μένα αγάπη ξανά
γιατί ο χρόνος περνά




Lost love
Performer:
Vicky Leandros

You went away, you went away, come back again
Every moment, which passes
I have you in my thought all the time
Come back to me again


My old lost love
Lost caresses and kisses
I am waiting for you like dream
(Like) Earth, thirsty for the water


You went away, you went away, now long time ago
And I can't alone
I haven't felt like this another time
Come back and bring me joy


You went away, you went away, but you can't
Find another love
Come to me, love, again
Because time passes



Translated by Marina Boronina
Погибшая любовь
Исполнитель:
Вики Леандрос

Ты ушел, ты ушел, вернись снова
Каждое мгновение, что проходит мимо,
Ты у меня в мысли моей постоянно
Вернись ко мне снова


Погибшая любовь моя старая
Погибшие ласки и поцелуи
Как мечту я тебя жду
Земля, жаждущая воды


Ты ушел, ты ушел, теперь вот уже давно
И одна я не могу,
Я не чувствовала себя так иной раз
Вернись и подари мне радость


Ты ушел, ты ушел, но не можешь
Другой любви найти
Вернись ко мне, любовь, снова
Потому что время идет.



Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Lost love (Χαμένη αγάπη) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Βίκυ Λέανδρος
Вики Леандрос
Viky Leandros

Поделиться: