Φύγε φύγε

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Φύγε φύγε
Εκτελεστής:
Στράτος Διονυσίου

Θέλεις να μ' αφήσεις
κι άλλον ν' αγαπήσεις,
φύγε, φύγε, φύγε.


Έχω συνηθίσει
να με τρώει η θλίψη
κι αν σ' αγάπησα, ξεγελάστηκα
και τη μοίρα μου καταράστηκα,
καταράστηκα,
φύγε, φύγε, φύγε, φύγε.


Πάρε την καρδιά σου
και για πάντα γεια σου,
γεια σου, γεια σου, γεια σου.


Στο βαρύ μου πόνο
άφησέ με μόνο,
μόνο, μόνο, μόνο.
Go away go away

You want to leave me
and you fell in love with another
go away, go away, go away


I got used
that sorrow eats me.
Even if loved you, I was mistaken
and I cursed my destiny,
I cursed,
go away, go away, go away,


Take your heart
and forever "bye",
bye, bye, bye.


In my deep pain
leave me alone,
Alone, alone, alone.Translated by Marina Boronina
Уходи уходи
Исполнитель:
Стратос Дионисиу

Ты хочешь меня оставить
И другого полюбила,
Уходи, уходи, уходи.


Я привык,
Что меня грызет печаль.
Даже если я тебя полюбил, я обманулся,
И судьбу свою проклял,
Проклял,
Уходи, уходи, уходи.


Возьми сердце свое
И навсегда "пока",
Пока, пока пока.


В глубокой моей боли
Оставь меня одного,
Одного, одного, одного.Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Στράτος Διονυσίου
Стратос Дионисиу
Stratos Dionysioy

Поделиться: