Άσε με να ζήσω μοναχός

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Άσε με να ζήσω μοναχός

Το χαρτί θα γίνει στάχτη
το μολύβι θα καεί
Αν καθίσω για να γράψω
όσα μου κάνεις εσύ
Κι αν μετάνιωσες κι αν γύρισες
η καρδιά μου σε μισεί


Άσε με να ζήσω μοναχός
έγινα στον πόνο μου γιατρός
Έρχεσαι να ανάψεις τη φωτιά
άσε με να σε ξεχάσω πια


Δεν πιστεύω στα φιλία σου
και στα λόγια που μου λες
Δυστυχώς είσαι πλασμένη
να γκρεμίζεις και να καις
Κι αν μετάνιωσες δε γιατρεύτηκαν
της καρδιάς μου οι πληγές
Leave me to live alone

The paper will turn to ashes
The pencil will burn
If I sit to write down
Everything you have made to me
And if you repent and come back
My heart hates you


Leave me to live alone
I turned to the doctor of my pain
You come and light the fire
Leave me for me to forget you


I don't trust your kisses
And the words you tell me
Unfortunately, you are created
To ruin and to burn
And if you repent, were not cured
The wounds of my heartTranslated by Marina Boronina
Оставь меня жить одного

Бумага станет пеплом,
Карандаш сгорит,
Если сяду, чтобы написать
Все, что мне ты сделала,
И если ты передумаешь, и если ты вернешься,
Сердце мое тебя ненавидит.


Оставь меня жить одного,
Я стал врачом моей боли,
Приходишь зажечь огонь,
Оставь меня, чтоб я тебя забыл уже.


Я не верю поцелуям твоим
И в слова, что ты мне говоришь,
К несчастью, ты создана,
Чтобы разрушать и жечь,
Даже если передумаешь,
Не излечились сердца моего раны.Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Στέλιος Καζαντζίδης
Стелиос Казандзидис
Stelios Kazantzidhs

Поделиться: