Νίκησες πάλι

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Νίκησες πάλι
Στίχοι:
Άκης Πέτρου
Εκτελεστής:
Πάνος Κιάμος

Κυλάς ανάμεσα στα χρόνια
Αθόρυβα διακριτικά
Μα σε προδίδει η κολόνια
Η ανάσα σου στα κινητά
Γεμίζεις ζάλη το ποτό μου
Και το κρεβάτι μου ενοχή
Μπαίνεις και βγάνεις στο μυαλό μου
Έχεις ακόμα το κλειδί


Είναι πρωί, ώρα επτά
Γυρίζουν σκέψεις και ποτά
Μες το κεφάλι
Φτάνει σου λέω, αρκετά
Είσαι το πριν και το μετά
Νίκησες πάλι


Περνάς τις πόρτες και τους τοίχους
Τον πόνο και την αντοχή
Βάζεις το χρώμα σου στους ήχους
Τη μουσική σου στη βροχή
Ξέρεις καλά όσα δεν ξέρω
Τα θέλω μου και τα μπορώ
Ζω μονάχα για να σε θέλω
Μακρία σου για να μη μπορώ
You won again
Lyrics:
Akis Petrou
Performer:
Panos Kiamos

You flow among the years
Noiseless, delicate
But the cologne gives you away
Your breath in mobiles
You fill my drink with dizziness
And my bed - with remorse
You come in and come out of my mind
Still you have the key


It's morning, seven o'clock
Thoughts and drinks are turning
In the head
That will do, I tell you, enough
You are the "before" and the "after"
You won again


You walk through doors and walls
Pain and endurance
You put color on the sounds
Your music - on the rain
You know good all that I don't know
My "want"s and my "can"s
I live only to need you
Not to be able faraway from youTranslated by Marina Boronina
Ты победила снова
Исполнитель:
Панос Киамос

Ты течешь среди лет
Бесшумно, деликатно
Но тебя выдает одеколон
Дыхание твое в телефонах
Ты наполняешь головокружением выпивку мою
И кровать мою угрызением совести
Входишь и выходишь в разум мой
У тебя до сих пор ключ


Утро, часов семь
Вращаются мысли и выпивка
В голове
Хватит, я тебе говорю, достаточно
Ты - "до" и "после",
Ты победила снова


Ты проходишь через двери и стены
Боль и выдержку
Наносишь цвет на звуки
Музыку свою на дождь
Ты знаешь хорошо то, что я не знаю
Мои "я хочу" и "я могу"
Я живу лишь, чтобы в тебе нуждаться
Вдалеке от тебя чтобы я не могTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song You won again (Νίκησες πάλι) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Πάνος Κιάμος
Панос Киамос
Panos Kiamos

Поделиться: