Μπορεί ν' αλλάξει Κεμαλ

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Μπορεί ν' αλλάξει Κεμαλ
Εκτελεστής:
Μανόλης Ρασούλης

Ως και τ' αγάλματα
κάνουνε άλματα
Μ' αυτοί που ξέρουν δεν μιλάνε

Όλα τα πράγματα
γίνονται θαύματα
κι οι νεκροκεφαλές γελάνε


Αυτός ο κόσμος
μπορεί ν' αλλάξει Κεμαλ
Μέσα στις καρδιές
στις πλατείες, σε γραφεία οβάλ
θέλει σωστοί χιλιάδες
να 'ναι στους τροχούς
να 'ναι η ψυχή η νύφη
και γαμπρός ο νους


Τα προαιώνια
κρύβουν νετρόνια
που με μία έκρηξη αλλάζουν

Και οι θεούληδες
οι καημενούληδες
γίνονται ντεμοντέ κι αράζουν
Can be changed, Kemal

Even statues
Make jumps
But those, who know, don't speak.

All things
Become miracles,
And skulls smile.


This world
Can be changed, Kemal,
Inside hearts
On squares, on circular tables,
Ιt needs correct thousands
To be on wheels,
Soul to be a bride,
And mind to be a groom.


Eternal
Hides neutrons
Which change with an explosion.

And gods,
Poor,
Become old-fashioned and drop anchor.Translated by Marina Boronina
Может измениться, Кемал
Исполнитель:
Манолис Расулис

Даже статуи
Делают прыжки,
Но те, кто знают, не говорят.

Все вещи
Становятся чудесами,
И черепа смеются.


Этот мир
Может измениться, Кемал,
Внутри сердец,
На площадях, за круглыми столами,
Нужно, чтобы правильные тысячи,
Были на колесах,
Чтобы была душа невестой
И женихом разум.


Извечное
Скрывает нейтроны,
Которые взрывом меняются.

И божки,
Бедненькие,
Становятся старомодными и бросают якорь.Translated by Marina Boronina
Notes
Here one can hear links on two famous greek songs: "Kemal" (Hatzidakis/Gatsos) - a story of Kemal, who wanted to change the world, and "One swallow"(Theodorakis/Elytis) - the same words and music.
Look video, clip and/or listen to audio
Μανόλης Ρασούλης
Манолис Расулис
Manolhs Rasoulhs

Поделиться: