Αυτός ο άνθρωπος αυτός

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Αυτός ο άνθρωπος αυτός

Αυτός ο άνθρωπος αυτός
που περπατάει πάντα σκυφτός
και δεν μιλάει σε κανένα
κλαίει κλαίει
κλαίει για μένα
κλαίει κλαίει
κλαίει για μένα


Αυτός ο άνθρωπος αυτός
ήταν ο άλλος μου εαυτός
ήταν το άλλο
το μισό από το κορμί μου
αυτός ο άνθρωπος αυτός
ήταν ο άλλος μου εαυτός


Αυτός ο άνθρωπος αυτός
που ήταν τόσο δυνατός
και με κοιτάζει πικραμένα
κλαίει κλαίει
κλαίει για μένα
κλαίει κλαίει
κλαίει για μένα
This man, this one
Lyrics:
Maro Bizani

This man, this one
Which always walks bent
And doesn't speak to anyone
Cries, cries
Cries about me
Cries, cries
Cries about me


This man, this one
Was my another me
Was my another
Half of my body
This man, this one
Was my another me


This man, this one
Was so strong
And he looks at me bitterly
Cries, cries
Cries about me
Cries, cries
Cries about meTranslated by Marina Boronina
Этот человек, этот

Этот человек, этот
Который ходит всегда согнувшийся
И не разговаривает ни с кем
Плачет, плачет
Плачет по мне
Плачет, плачет
Плачет по мне


Этот человек, этот
Был вторым моим я
Был второй
Половиной тела моего
Этот человек, этот
Был вторым моим я


Этот человек, этот
Был таким сильным
И на меня смотрит огорченно
Плачет, плачет
Плачет по мне
Плачет, плачет
Плачет по мнеTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Ρίτα Σακελλαρίου
Рита Сакеллариу
Rita Sakellariou

Look video, clip and/or listen to audio
Νατάσα Θεοδωρίδου
Наташа Феодориду
Natasa 8eodwridou

Look video, clip and/or listen to audio
Κατερίνα Στανίση
Катерина Станиси
Katerina Stanish

Поделиться: