Λευτέρης Παπαδόπουλος

Leuterhs Papadopoulos

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Τραγούδια
Дорога
The road

Στίχοι
Откройся, камень
Open, stone
Падает дождем огонь на дорогу мою
The fire is raining on my way
Дождь и сегодня
Rain even today
Сын мой
My son
Десять молодцев
Ten fine young men
Дельфин дельфинчик
Dolfin, little dolfin
Я не полюблю снова
I will not love again
Эйвала
Eivala
Поскольку я люблю тебя
Because I love you
У меня есть кафе
I have a coffee-house
Я живу, чтобы любить тебя
I live to love you
Русалка
Mermaid
Работа делает мужчиной
Working is what makes men
Грустная
Sad
Солнце мое, я тебя прошу
My sun, I beg you
Я выпью сегодня луну
Tonight I will drink the moon
И ты уйдешь
And you will go away
Купается любовь моя
My love is bathing
Глаза синие
Blue eyes
Она меня убила, потому что я ее любил
She killed me, because I loved her
С первой каплей
With the first drop
Однажды в апреле
A day of April
Маленькие восстания
Small rebellions
Терпение
Ntagianta
Человечек
The little man
Салоникиец
The man from Saloniki
Все воскресения мира
All the Sundays of the world
Когда видите, что я плачу
When you see me crying
Лодочка Борновы
The small boat of Bornova
Скажи мне, куда ты идешь
Tell me where do you go
Скажи, что ты меня встретила
Tell me you met me
Какая ночь тебя похитила
Which night has stolen you
Как же я тебя люблю
How much I love you
Первый раз
First time
Я обожаю тебя
I adore you
Останови часов стрелки
Stop the clock's hourhands
В зейбекико, Григорис
In zeibekiko, Grigoris
Как сладко, когда тебя любят
How sweet is when they love you
Что я тебе сделала, что ты пьешь
What have I done to you and you drink
Статуя
Statue
Старые часы
Old clocks
Восьмичасовой поезд
The 8 o'clock train
Мальчику напротив
To the boy on the opposite side
Годы ласточки
Years swallows
Поделиться: